Huisregels

Worden ondanks aanwijzingen of waarschuwingen de huisregels van manege Zonneveld niet opgevolgd, dan is de manege-eigenaar gerechtigd u de toegang tot het terrein te ontzeggen en/of te weigeren. [regel 40]

De volgende regels zijn van kracht:

1) Openingstijden

De manege is voor iedereen geopend van maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 22.30 uur en op zaterdag van 8.00 t/m 19.00 uur.
Op zondag is de manege gesloten.
Voor pensiongasten is de manege open van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.30 uur en zaterdag t/m zondag van 08.00 t/m 19.00 uur.
Op zondag is de manege dus alleen geopend voor pensiongasten en hun introducés.
Voor incidentele gevallen, na de sluitingstijden, dient men vooraf te overleggen met de manegehouder. De kantine is altijd geopend tijdens de lesuren en een half uur na de laatste les. Er wordt geen alcohol geschonken aan jongeren onder de 18 jaar.

2) Auto's en trailers

Auto’s en/of trailers dienen geparkeerd te worden in de daarvoor bestemde parkeervakken. Voor het parkeren van een trailer is stallinggeld verschuldigd. Het parkeren van een auto of een trailer is geheel voor eigen risico.

3) niet toegankelijke bedrijfsdelen

Het is niet toegestaan de hooi/stro-opslag, de machineloods en andere als niet toegankelijk aangemerkte bedrijfsdelen te betreden.

4) Ruimtes bestemd voor pensionstalling

De stallen en stalgedeeltes bestemd voor pensionstalling zijn alleen toegestaan voor pensiongasten en hun introducés. Pensiongasten zijn mede verantwoordelijk voor hun introducés.

5) Privé-terrein

Privé-terrein is duidelijk aangegeven en is niet toegestaan te betreden.

6) Roken

Roken in de kantine, rijhal en stallen is verboden. Roken is alleen toegestaan op het parkeerterrein.
De peuken moeten worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde asbakken/afvalbakken.

7) Honden

Honden zijn alleen aangelijnd welkom. De kantine en rijhal zijn verboden terrein voor honden. Uitwerpselen dienen direct verwijderd te worden.In geval van overlast kan de eigenaar van de desbetreffende hond door de manege-eigenaar of het personeel gemaand worden de hond van het terrein te verwijderen.

8) Misdraging

Personen, die zich op het manegeterrein misdragen, zullen gesommeerd worden het terrein te verlaten.

9) Andere paarden/pony’s op het terrein

Er worden zonder toestemming van de bedrijfsleiding geen andere paarden/pony’s op het terrein toegelaten, dan manegepaarden/pony’s en pensionpaarden/pony’s van manege Zonneveld. 

10) Ruiterpad

Vanaf het erf is er een directe uitweg naar het ruiterpad in het Baarnse Bos. Neem voor de eigen veiligheid bij een (bos)rit altijd een telefoon mee. Pensiongasten van manege Zonneveld zijn verplicht niet van het ruiterpad af te wijken! Personen die zich in het bos op bovenstaande of andere wijze misdragen, zullen verzocht worden de manege te verlaten.

11) Te paard terrein betreden

Personen, die met hun paard of pony het manegeterrein opkomen of willen verlaten, zijn verplicht dit via de bosuitgang (ruiterpad) te doen.

12) Ruitercap verplicht op hele terrein

Ruiters op het gehele manegeterrein dienen een goedgekeurde veiligheidscap (CE/EN 1384) te dragen.

13) Personeel

Het personeel voert alleen opdrachten uit die zijn gegeven door de manegehouder. Bijzondere wensen kunnen alleen aan de manegehouder kenbaar worden gemaakt. De manegepaarden/pony’s mogen niet zonder toestemming uit de box gehaald worden.

14) Eigen voedervoorraad

Het is beperkt toegestaan een eigen voedervoorraad te hebben. Dit dient te zijn opgeborgen in een afgesloten ton en mag alleen worden opgeslagen in de daarvoor bestemde ruimte.  Eigen hooi meenemen of voeren is niet toegestaan.

15) Attributen

Attributen die niet in de daarvoor bestemde ruimtes worden opgeslagen, dienen mee naar huis te worden genomen. Voor bijzondere gevallen kan overleg plaatsvinden met de manegehouder.

16) Voeren

Het is niet toegestaan zonder toestemming van de manegehouder of manegewerknemers paarden, die niet in eigendom zijn, te voeren. Onder dit voeren verstaan wij het geven van: hooi, paardensnoepjes, brood, wortels, appels, schillen enz.

17) Beplakken of beschrijven boxen etc

Het beplakken, beschrijven of op een andere manier het uiterlijk van de boxen, zadelkasten, wanden e.d. veranderen, is ten strengste verboden.

18) Verzorging

Een ieder is verplicht om: · voordat het paard of de pony uit de box gehaald wordt, de hoeven uit te krabben. · na verzorging of het berijden van het paard alle gebruikte spullen op te ruimen. · de was- en poetsplaats veegschoon achter te laten. · de mest van uw paard (waar ook op het terrein) direct te verwijderen. ·         lespaarden en pony’s in de box te borstelen en opzadelen (of in overleg anders).

19) Kledingvoorschrift

De lessen moeten worden gevolgd in veilige kleding, schoeisel en cap.

20) Eigen risico

De lessen, die worden gevolgd op manege Zonneveld, zijn geheel voor eigen risico. Manege Zonneveld aanvaardt geen persoonlijke schade noch toegebracht door het paard waarop wordt gereden, noch toegebracht door een paard of ruiter, die zich tegelijkertijd in de rijbaan bevindt. Personen die lessen volgen, dienen zich bewust te zijn van de eventuele risico’s die samengaan met het paard/ponyrijden.  

21) Opruimen

Voor aanvang en na afloop van de les dient de opzadel- of poetsplaats opgeruimd en veegschoon achtergelaten te worden. Borstels, hoevekrabbers e.d. dienen teruggelegd te worden in de daarvoor bestemde ruimte. Indien het toegewezen paard voor of na de les op het terrein mest, dient dit direct te worden opgeruimd.

22) Betaling

Facturen/betaalverzoeken worden per mail verstuurd. Betalingen kunnen d.m.v. een ideal link gedaan worden. Ook kunnen betalingen in de kantine contant of per pin voldaan worden.

23) Afmelden van de lessen

Afmelden van de groepslessen dient minimaal 24 uur van te voren te gebeuren. Inhalen van de lessen (maximaal 3) kan alleen in hetzelfde kwartaal. Niet ingehaalde lessen gaan niet mee naar het volgende kwartaal. Zonder (tijdig) afmelden wegblijven, betekent dat er niet ingehaald kan worden.
Privélessen dient men minimaal 48 uur van te voren af te melden. De les kan verplaatst worden of worden terugbetaald. Bij afmeldingen korter dan 48 uur vervalt het recht op verplaatsen of terugbetaling.
Afmelden van groepslessen kan d.m.v. het klantenportaal. Via dit klantenportaal kunnen ook vervangende lessen worden ingepland Overige lessen kunnen telefonisch of per mail worden afgezegd/verzet.

24) Opzegtermijn lessen

De opzegtermijn voor lessen bij manege Zonneveld is minimaal één maand voor het einde van het kwartaal.
Bij voortijdig beëindigen van de lessen (binnen het kwartaal) geven wij geen geld terug.
De opzegtermijn van lease en pensionstalling bedraagt een maand voor het einde van het lopende kwartaal.

25) Rijbakken voor pensiongasten

Voor pensiongasten proberen we zoveel mogelijk 1 rijbaan beschikbaar te hebben. Tijdens de groepslessen moet de rijbaan vrij gehouden worden. Bij privélessen is het geen probleem om van dezelfde baan gebruik te maken.

26) Lesuitloop

De uitloop van een les of de vroegere aanvang van een les heeft altijd voorrang op het vrij rijden. Aanvang en einde van een les worden bepaald door de instructeur / instructrice.

27) Externe instructie

Externe instructie/begeleiding die niet werkzaam is bij Manege Zonneveld is niet toegestaan. 

28) Betreden rijbaan

Bij het betreden en verlaten van de rijbaan moet de ruiter zich ervan verzekeren, dat de toegang vrij is.

29) Halthouden op de hoefslag

Het is verboden op de hoefslag halt te houden, wanneer meerdere ruiters van de rijbaan gebruik maken. Wordt een rijbaan door meerdere ruiters benut, dan is uit voorzorg een afstand van minimaal één paardlengte verplicht. Bij het passeren wordt de tweede hoefslag gebruikt.

30) Rijden op tegengestelde hand

Rijden op tegengestelde hand is alleen toegestaan, als niet meer dan vier ruiters zich in de rijbaan bevinden. Hierbij hebben ruiters die op de linkerhand rijden voorrang. De gehele baan heeft voorrang op voltes en van hand veranderen.

31) Springen

Springen is toegestaan na overleg met de op dat moment aanwezige overige gebruikers. Hindernissen mogen door alle (pension)ruiters worden gebruikt. Na gebruik moeten deze door degene, die ze geplaatst heeft, worden opgeruimd. Bij schade is de ruiter en/of de eigenaar van het paard verantwoordelijk. Schade moet direct worden gemeld. 

32) Losgooitijd: max 20 minuten

Er zijn op het bedrijf een longeerbak en paddocks. De paddocks kunnen ook gebruikt worden om een paard even los te laten lopen. Indien meerdere gasten gebruik willen maken van deze paddocks, is de maximale losgooitijd 20 minuten. Let op! In de binnen,- en buitenbak mag niet gelongeerd worden.

33) Stapmolen

Van de stapmolen (maximaal vier paarden) kan vrij gebruik gemaakt worden. Indien de stapmolen al door een andere gast in gebruik is, kunnen er wel paarden bijgezet worden. Het draaiende programma op dat moment mag echter niet worden gewijzigd. Indien meerdere gasten gebruik willen maken van de stamolen is de maximale gebruikstijd 20 minuten

34) Gebruik faciliteiten

Het gebruik van alle door manege Zonneveld aangeboden faciliteiten zijn geheel voor eigen risico. De 2 binnenspuitplaatsen beschikken over warm water. Een kleine boiler zorgt voor heet water. Als deze boiler leeg is, duurt het ongeveer 10 minuten voordat het water weer op temperatuur is.

35) Gebruik zadelkast

Bij ingebruikname van een zadelkast wordt aan de huurder/gebruiker een tweetal sleutels overhandigd. Deze sleutels blijven eigendom van manege Zonneveld. Na verlies van deze sleutels zijn de kosten, voor het weer bruikbaar maken van de zadelkast, voor de huurder. De manege is niet aansprakelijk voor diefstal uit de kastjes. Het is de huurder niet toegestaan zelf een zadelkastje en/of zadelkist in de manege te plaatsen.

36) Eigendommen pensiongasten

Eigendommen van lease/pensiongasten, die op de manege achterblijven, dienen opgeborgen te worden in de aan hen toegewezen zadelkasten.

37) Zelf verwijderen mest (pensiongasten)

Indien pensiongasten zelf mest uit de box willen verwijderen, is dit geen probleem. Het is niet toegestaan op eigen initiatief bij te strooien. Kruiwagens dienen geleegd te worden in het mestdepot en weer leeg terug gezet te worden op de juiste plaats. 

38) Aansprakelijkheid (pensiongasten)

De eigenaar van een pensionpaard is aansprakelijk voor schade of letsel, welke eventueel door het dier veroorzaakt wordt. De eigenaar dient hiervoor verzekerd te zijn. Geadviseerd wordt een uitgebreide paardenverzekering met eventueel een ziektekostendekking af te sluiten. De stalling en weidegang op ons bedrijf is voor eigen risico van de eigenaar.

39) Betreden bedrijfsterrein

Elke persoon, die het bedrijfsterrein betreedt, doet dit op eigen risico.

40) Opvolgen huisregels

Wordt ondanks waarschuwingen het huisreglement van manege Zonneveld niet opgevolgd, dan is de manege-eigenaar gerechtigd u de toegang tot het terrein te ontzeggen en/of te weigeren.

NOTE:

onder pensiongasten verstaan wij ook leasegasten.

Copyright © Manege en Pensionstal Zonneveld Baarn